مقالات

مدیریت اسبی

در این مقاله می خواهم در رابطه با یک نوع تصمیم گیری مدیران با شما صحبت کنم که اغلب مواقع به آن مشغول می باشند و آن

مقالات

خیش زدن

رخدادهای روزگار و وقایع آن آنچنان پر سرعت و خروشان در حرکت می‌باشند که اگر آدم ها خانواده ها و

مطالب ویژه برای اعضای کلیدی